Tutkijalle

Kliininen tietopalvelu tarjoaa potilastiedon haku- ja analyysipalveluja erityisesti Tyksin erityisvastuualueen tutkijoille. Potilastietoa voidaan hyödyntää terveystieteellisessä tutkimuksessa, hoitoprosessin ohjauksessa, laadunvalvonnassa ja toiminnan kehittämisessä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tehtävään tutkimukseen tarvitaan sairaanhoitopiirin tutkimuslupa. Tutkimuslupaan liittyvää tietoa ja ohjeita saat TurkuCRC:stä. Satakunnassa ja Vaasassa tehtävään tutkimukseen neuvontaa antaa myös TurkuCRC, mutta lupaa haetaan ko. keskussairaaloista (Satakunnan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri). Kliininen tietopalvelu voi luovuttaa tietoja vain, jos tutkijalla on tarvittavat luvat tietojen saamiseen.

Rekisteritutkimukset ja laatuhankkeet VSSHP:n potilaskertomustiedoista

Jos tutkimuksessa ei oteta yhteyttä tutkittaviin, vaan käytetään ainoastaan olemassa olevia potilaskertomustietoja, on kyseessä rekisteritutkimus. Rekisteritutkimuksiin, sekä tieteellisen tutkimuksen että laatu- tai kehityshankkeen tarkoituksessa, haetaan lupa rekisteritietojen käyttöön YHT 52a Rekisteritutkimuksen laatuhankkeen lupahakemus (doc) – lomakkeella . Myös VSSHP:n ulkopuoliset tutkijat hakevat potilasrekisteritietojen saantiin lupaa tällä lomakkeella. Lupamenettelyt löytyvät tarkemmin TurkuCRC:n ohjeistosta kohdasta Tutkimuspaikan tutkimuslupa.

Lomake toimitetaan liitteineen TurkuCRC:hen tarkastettavaksi. TurkuCRC:stä lomake toimitetaan luvan puoltajalle ja myöntäjälle. Laki ei vaadi rekisteritutkimuksiin eettisen toimikunnan lausuntoa.  Jos tutkimuksessa yhdistetään tietoja useasta terveydenhuollon rekisteristä tai muista kansallisista rekistereistä, tulee hakea lupaa tietojen saamiseen kultakin rekisterinpitäjältä erikseen. MIkäli on kyse useamman saman ministeriön alaisen viranomaisen rekistereistä, luvasta päättää kyseinen ministeriö. Useita terveydenhuollon rekistereitä käytettäessä voidaan erillisten lupien sijasta hakea myös THL:n käyttölupaa

Luvan myöntämisen jälkeen tutkijan tulee toimittaa lupalomake Kliiniseen tietopalveluun, jossa tehdään tarvittavat tietohaut. Kliininen tietopalvelu tarjoaa myös tiedon analysointipalvelua (ks.Hinnat).

Rekisteritutkimusten, laatu/kehityshankkeiden ja tilastopyyntöjen lupaprosessi

Rekisteritutkimukset

Laatu- ja kehityshankkeet

Salassa pidettävistä rekistereistä tietoja vain luvalla 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit ovat salassa pidettäviä. Lain potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 13 §:n mukaan potilasasiakirjatietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 ja henkilötietolain 523/1999 mukaisesti. Viranomainen voi antaa yksittäistapauksissa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 28 §). Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain, mikäli saajalla on oikeus käsitellä niitä. Jos tiedot ovat suoraan tai koodiavaimella tai muuten tunnistettavissa tiettyä henkilöä koskeviksi, niiden käyttö tutkimukseen edellyttää pääsääntöisesti suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos tutkimus on tieteellinen ja suostumusta ei tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia (ks. tarkemmin Henkilötietolaki 523/1999 14§). 

Potilastiedot luovutetaan ensisijaisesti koodattuina

Potilaiden tietosuojan ylläpitämiseksi Kliininen tietopalvelu luovuttaa potilastietoa ensisijaisesti koodattuna.Henkilötunnusta käytetään vain, kun se on tutkimuksen kannalta välttämätöntä. Molemmissa tilanteissa tutkija sitoutuu pitämään tiedot salassa ja käsittelemään niitä vain saamansa ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi Kliininen tietopalvelu tarjoaa myös potilastietoon perustuvia analyysituloksia itse potilastietoa luovuttamatta ja huolehtii näin tietosuojasta ja -turvasta. Luvat haetaan tällöinkin normaalisti.