Tietojen luovuttaminen viranomaisen rekisteristä julkisuuslain perusteella

VSSHP:n potilasrekisteritietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen julkisuuslain ja henkilötietolain ehtojen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit ovat salassa pidettäviä. Viranomainen voi antaa yksittäistapauksissa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Kaikki tutkimus ei ole tieteellistä tutkimusta ja tietoja luovutettaessa tulee ottaa huomioon, että viranomaisluvalla salassa pidettäviä asiakirjoja voi luovuttaa vain tieteelliseen tutkimukseen.

Tietosuojavaltuutetun oppaassa Rekisteritutkimuksen tietosuojaopas tutkijoille ja rekisteripyyntöjä käsitteleville viranomaisille tieteellisen ja kaupallisen tutkimuksen eroja on pohdittu seuraavasti:

”kaupallista tutkimusta sekä mielipide- ja markkinatutkimusta arvioidaan henkilötietolaissa tieteellisestä tutkimuksesta poikkeavasti. Tuotekehitykseen tähtäävää tutkimusta pidetään usein pikemminkin kaupallisena kuin tieteellisenä. Joskus ongelmaksi voi muodostua se, että tutkijan koulutus ei riitä tieteellisen tason takaamiseen. Esimerkiksi toisen asteen ammatilliseen tutkintoon valmistuvan opiskelijan opinnäytetyötä varten voidaan käsitellä henkilötietoja vain tutkittavan suostumuksella.”