Tutkija

Tutkimuslaissa tutkijalla tarkoitetaan lääkäriä tai hammaslääkäriä taikka, kun kyseessä on muu lääketieteellinen, hoitotieteellinen tai terveystieteellinen tutkimus kuin kliininen lääketutkimus, myös muuta henkilöä, jolla on asianmukainen ammatillinen ja tieteellinen pätevyys ja joka vastaa kliinisen tutkimuksen suorittamisesta tutkimuspaikassa (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, 2 §). Tässä ohjeistossa kuvatut tutkijan velvollisuudet koskevat soveltuvin osin myös muun kuin lääketieteellisen tutkimuksen vastaavan tutkijan toimintaa.

Ei-lääketieteellisen tutkimuksen vastuuhenkilönä voi toimia myös muu ammattihenkilö kuin lääkäri tai hammaslääkäri.

Terveystieteellinen tutkimus tulee aina toteuttaa Maailman Lääkäriliiton Helsingin julistuksen eettisten periaatteiden mukaisesti. Tutkimuksessa tulee kunnioittaa ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatetta. Tutkittavan henkilön oikeudet, turvallisuus ja hyvinvointi tulee aina asettaa tieteen ja yhteiskunnan etujen edelle. Ennen lääketieteellisen tutkimuksen aloittamista on eettiseltä toimikunnalta saatava myönteinen lausunto.

Tutkijan vastuut tutkimuksessa

Tutkijan vastuut terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamisessa riippuvat siitä, onko tutkimuksella ulkopuolista toimeksiantajaa vai ei. Jos tutkimuksella ei ole ulkopuolista toimeksiantajaa, silloin tutkija vastaa myös toimeksiantajan velvollisuuksista. Sellaisista tutkimuksista käytetään epävirallista nimitystä "tutkijalähtöinen tutkimus". Tällöin tutkija vastaa kaikkien tutkimusasiakirjojen laatimisesta tutkimuksen käynnistämiseksi, toimittaa lausuntopyynnön eettiselle toimikunnalle, hankkii muut tarvittavat luvat ja tutkijalähtöisissä tutkimuksissa myös esim. toimittaa ilmoituksen tutkimuksesta Fimeaan (kliiniset lääketutkimukset) tai Valviraan (suuri osa laitetutkimuksista).

Tutkijan muistilista

Tutkijan muistilistaan on koottu pääasialliset tehtävät, toimenpiteet ja asiakirjat, joista tutkijan ja/tai toimeksiantajan tulee huolehtia ennen tutkimuksen aloittamista, tutkimuksen aikana ja tutkimuksen päätyttyä. Oletuksena tässä siis on, että tutkijalla on tutkimuksessa myös toimeksiantajan vastuut (yleensä näin on tutkijalähtöisissä tutkimuksissa). Tutkijan muistilistaa tulee soveltaa tapauskohtaisesti silloin kun tutkimuksessa on mukana ulkopuolinen toimeksiantaja. Epäselvissä tapauksissa tulee olla yhteydessä TurkuCRC:hen.