Sidonnaisuudet ja niistä ilmoittaminen

Tutkijan tehtävä on luotettavan informaation tuottaminen todellisuudesta; siihen sisältyy informaation kriittinen perustelu sekä työn tulosten välittäminen toisille tutkijoille ja yhteiskunnan muille jäsenille. Keskeinen tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden sekä sen luotettavuuden ja tulosten uskottavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön (good scientific practice) edellyttämällä tavalla. Tieteellisten tutkimustulosten julkaisua koskevat periaatteet on määritelty Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeessa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 (pdf) (681 KB).

Hyvän tieteelliseen käytäntöön kuuluu mm. että

  • rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa
  • tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä.

Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko tiedeyhteisölle. Sitoutumisesta hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen vastaa ensisijaisesti jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse, mutta myös jokainen tutkimusryhmä kokonaisuutena, tutkimusyksikön johtaja ja tutkimusta harjoittavien organisaatioiden johto.

Tutkimusrahoituksen väärinkäytösten ehkäisemiseksi tutkimusrahoitus tulee hallinnoida yliopistojen ja tutkimuslaitosten hallinnon kautta. (Ks. Rahoitus-, sopimus- ja vakuutusasiat)

Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisää myös julkinen tutkimusrekisteri. (Ks. Ilmoitus julkiseen tutkimusrekisteriin)

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen, Disclosure of Interests, Conflict of Interests, Competing Interests

Kansainvälinen lääketieteellisten aikakausijulkaisujen päätoimittajien yhteistyöorganisaatio (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) on julkaissut sen jäsenlehtiä koskevan ohjeistuksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta julkaisutoiminnassa.

Kansainvälisten ja kansallisten läpinäkyvyysperiaatteiden mukaisesti kirjoittajia pyydetään ilmoittamaan sellaiset taloudelliset tai muut merkittävät sidonnaisuudet, jotka saattaisivat vaikuttaa siihen, miten lukijat vastaanottavat ja ymmärtävät kirjoituksen. Ilmoituksen etuna on se, että pdf-muotoisen lomakkeen voi säilyttää omalla tietokoneella, ja se on päivitettävissä. Sidonnaisuuksien ylläpidossa auttaa tutkijan portfolio tai pilvipalvelun sidonnaisuuspankki.

Yhteyskirjoittajan (corresponding author) tehtävänä on välittää lomake kaikille muille artikkelin kirjoittajille. Jotta käsikirjoitus voidaan julkaista, on kaikkien kirjoittajien lähetettävä omilla tiedoilla täydennetty sidonnaisuuslomake.

ICMJE_lomake (docx) (161.4 KB)

Lomakkeessa kysytään

  1. tutkimuksen rahoittajat
  2. tutkijoiden taloudellisia yhteyksiä niihin lääke- ja terveystieteellisiin toimijoihin, joilla voi olla mielenkiintoa artikkelin käsittelemiin asioihin
  3. kaikki muut (ei-taloudelliset) julkaistavan artikkelin kannalta olennaiset sidonnaisuudet kuten esim. henkilökohtaiset ja lähiomaisten suhteet, akateeminen kilpailu jne.

ICMJE:n lomakkeen tavoite on kerätä sidonnaisuudet laajasti ja eritellä mitkä niistä ovat julkaistavan artikkelin kannalta oleellisia ja esittää vain ne lukijalle.

Julkaisijoiden ohella myös tutkimuksen rahoittajat ovat julkaisseet omia ohjeitaan sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Yhdysvaltojen kansallinen terveysinstituutti, NIH, ilmoittaa olevansa vakavasti kiinnostunut tutkimuksen objektiivisuudesta ja mahdollisista taloudellisista eturistiriidoista. NIH ylläpitää erityistä verkkosivustoa, jossa aihetta käsitellään perusteellisesti ja johon on koottu rahoitusta hakeville tutkijoille tarkoitetut ohjeet sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (NIH/coi)  – sivusto sisältää myös NIH-rahoituksen hakijoille opetusohjelman aiheesta.

Sidonnaisuuksien asianmukainen ilmoittaminen on otettava vakavasti. Ilmoittamatta jättämisestä voi aiheutua vakavia seuraamuksia tutkijalle: ilmoittamatta jättäminen voidaan tulkita piittaamattomuudeksi hyvästä tieteellisestä käytännöstä tai vilpiksi tutkimustyössä. Lehdet saattavat jättää tutkijan kirjoitukset julkaisematta tai peruuttaa jo julkaistut työt. Rahoittajat voivat jättää rahoituksen myöntämättä tai periä jo myönnetyn rahoituksen takaisin. Suuri yleisö ja tutkittavat voivat menettää luottamuksensa tieteelliseen tutkimustoimintaan, jolloin koko tiedeyhteisö kärsii. Rikosoikeudelliset seuraamukset ovat myös mahdollisia. Siksi on koko tiedeyhteisön edun mukaista, että sidonnaisuudet ilmoitetaan mahdollisimman kattavasti ja avoimesti.