Vaikuttavuuden mittaaminen ja palvelujärjestelmätutkimus

Tämä lyhyt katsaus pyrkii selvittämään vaikuttavuuden mittaamista erityisesti silloin, kun tehdään palvelujärjestelmän kehittämistutkimusta ja monimutkaisia potilaisiin tai väestöihin kohdistuvia interventiotutkimuksia. Luotettavimpana tapana mitata vaikuttavuutta pidetään satunnaistettuja, kontrolloituja kokeita. Kaikissa tutkimusasetelmissa yksilösatunnaistaminen ja kontrollointi eivät ole mahdollisia, vaan joudutaan etsimään muita ratkaisuja. Tutkimusasetelman suunnittelulle haasteellisia tutkimuksia ovat mm. monimuotoiset ja laajat palvelujärjestelmä- ja interventiotutkimukset.

Erityisen haasteen muodostaa toimintaympäristön vaikutus, jota on hanketta suunniteltaessa vaikea ennakoida. Lopputulokseen vaikuttavia toimintaympäristötekijöitä ovat esimerkiksi hoitohenkilökunnan osaamisen vaihtelu, eri yhteiskuntien ja työpaikkojen erilaiset hallinnolliset ohjeet, ihmisten luonteiden, asenteiden tai sitoutuneisuuden erot, erilaiset sosioekonomiset taustatekijät, tutkittavan tekijän vaihtelevat esiintyvyysluvut väestöissä jne.

Vaikuttavuus 2009 (pdf) (196.6 KB)