Biopankkitutkimus

Biopankkitutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa hyödynnetään biopankissa säilytettäviä näytteitä tai niihin liittyviä tietoja ja jonka tarkoituksena on terveyden edistäminen, tautimekanismien ymmärtäminen tai terveyden- tai sairaudenhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen (Biopankkilaki 688/2012).

Auria biopankki

Auria Biopankki sijaitsee Turussa TYKSin ja Turun yliopiston yhteydessä. Auria Biopankin ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Auria Biopankin näytevarasto käsittää lähes miljoona FFPE-näytettä (parafiiniin valettuja kudosnäytteitä), jotka on kerätty TYKS:ssä vuodesta 1930 alkaen osana potilaiden hoitoa ja siirretty biopankkiin. Lisäksi biopankkiin kerätään jatkuvasti uusia näytteitä vapaaehtoisilta näytteenluovuttajilta. Aurian Palvelut-sivuilla on katalogi, joka sisältää patologian FFPE-näytteet. Katalogista voi hakea kudoksen, diagnoosin, ikäryhmän sekä sukupuolen perusteella näytelukumääriä.

Biopankkitutkimukseen tarvittavat luvat ja lausunnot

Näyte- ja tietoluovutuspyynnöt käsitellään Auria Biopankin tieteellisessä ohjausryhmässä, joka vastaa biopankkia koskevien tutkimusprojektien tieteellisestä arvioinnista. Yleensä biopankkitutkimuksissa ei tarvita eettisen toimikunnan lausuntoa. VSSHP:n työntekijöiden tekemät tai VSSHP:n tiloissa tai laitteilla tehtäviin biopankkitutkimuksiin tarvitaan lisäksi VSSHP:n tutkimuslupa, jota haetaan kaavakkeella YHT52a (ks. Rekisteritutkimuksen lupa).

Vanhojen tutkimusnäytekokoelmien siirtäminen biopankkiin

Korkeakoulu, tutkimuslaitos, terveydenhuollontoimintayksikkö tai muu yksikkö voi siirtää ennen biopankkilain voimaantuloa (1.9.2013) kerätyt näytteet biopankkiin eettisen toimikunnan annettua asiasta myönteisen lausunnon. Lausunto haetaan siitä eettisestä toimikunnasta, jonka alueella näytteet ovat.

Ennen siirtoa pitää antaa tieto näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta näytteiden luovuttajalle/tutkittavalle. Jos näytteiden iän, suuren määrän tai muun vastaavan syyn vuoksi rekisteröityjen yhteystietojen hankkiminen ei olisi mahdollista kohtuullisin ponnisteluin, tiedonanto siirrosta on julkaistava virallisessa lehdessä, julkisessa tietoverkossa sekä tarpeen mukaan yhdessä tai useammassa päivälehdessä. Valvira päättää täyttyykö edellä mainittu kohta ja voidaan käyttää julkista tiedonantoa. Lisätietoa ohjeessa Julkisen tiedonantomenettelyn edellytysten arviointi Valvirassa.