Hoitotyön potilaisiin kajoavat tutkimukset sekä haastattelu- ja kyselytutkimukset

Hoitotyön tutkimustoiminnan avulla pyritään ensisijaisesti tuottamaan uutta tietoa ja uusia välineitä hoitotyön laadun arviointiin, hoitohenkilöstö toiminnan analysointiin ja uusien toimintamallien luomiseen sekä taloudellisten vaikutusten selvittämiseen. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi VSSHP:n potilaisiin kohdistuvat kajoavat tutkimukset tai tutkimukset, joissa haastatellaan VSSHP:n potilaita tai henkilökuntaa.

Hoitotyön VSSHP:ssä tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin käytetään lomaketta

YHT 50a Tutkimuslupahakemus (doc) (151.5 KB)

YHT 50a täyttöohjeet (pdf) (264.4 KB)

  • Aina ennen aloitusta tutkimuksen/opinnäytetyöntekijä ottaa yhteyttä yksikköön, jossa aikoo toteuttaa tutkimuksensa/opinnäytetyönsä. Yhteyttä voi ottaa yksikön ylilääkäriin, osastonlääkäriin, ylihoitajaan tai osastonhoitajaan.
  • Tutkimuksen/opinnäytetyön tekijä pyytää tutkimusnumeron TurkuCRC:stä turkucrc@tyks.fi
  • Tutkimusluvan hakija on yleensä VSSHP:n palveluksessa oleva tutkimuksen vastuullinen tutkija. Hoitotyön opinnäytetöissä tutkimuksen vastuullinen tutkija ja tutkimusluvan hakija on tutkimuksen ohjauksesta vastuussa oleva tiede-/ammattikorkeakoulun virkamies (Lupa ilman palvelusuhdetta olevalle henkilölle, harkinnanvarainen*)
  • Jos eettisen toimikunnan puoltava lausunto haluataan hakea ei-kajoaviin tutkimuksiin (mm. julkaisemisen vuoksi), voi sitä hakea Turun yliopiston eettisestä toimikunnasta.
  • Potilasoppaita tai laitteiden käyttöohjeita jne. tekevien opinnäytetöihin tulee myös hakea lupa, vaikka niissä ei ole tutkimuksellista osuutta.
  • Hoitotyön rekisteritutkimukset, esimerkiksi leikkaussalien käyttö -tutkimus, ks. Rekisteritutkimuksen lupa

Tarvittavat allekirjoitukset

Vastuullisen tutkijan allekirjoittama hakemus toimitetaan liitteineen (liitelista lomakkeessa) TurkuCRC:hen käsiteltäväksi. Allekirjoitetun hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä skannattuna. Tarvittavat puolto- ja myöntöallekirjoitukset hankitaan TurkuCRC:n toimesta, eikä tutkijan tarvitse hakea niitä etukäteen.


*) Lupa ilman palvelussuhdetta olevalle henkilölle toimia sairaanhoitopiirin yksikössä tarvitaan vain silloin, jos tiede-ammattikorkeakoulun virkamies osallistuu tutkimuksen tekemiseen VSSHP:ssä esimerkiksi käsittelemällä potilastietoja.