Ilmoitus Fimeaan

Ilmoitus Fimeaan

Millaisista lääketutkimuksista pitää tehdä ilmoitus?

Fimean tehtävä on valvoa kliinisiä lääketutkimuksia. Valvonnan piiriin kuuluvat kaikki kliiniset lääketutkimukset mukaan luettuina myös akateemisista lähtökohdista syntyneet ns. tutkijalähtöiset kliiniset lääketutkimukset, jotka eivät tähtää myyntiluvan myöntämiseen.

Ihmiseen kohdistuvasta kliinisestä lääketutkimuksesta on  Määräyksen 2/2012, Kliiniset lääketutkimukset mukaan tehtävä ilmoitus Fimeaan ennen sen aloittamista. Kliininen lääketutkimus on ihmiseen kohdistuva interventiotutkimus, jolla selvitetään lääkkeen vaikutuksia ihmisessä sekä lääkkeen imeytymistä, jakautumista, aineenvaihduntaa tai erittymistä ihmiselimistössä. Yleensä tutkimuksen toimeksiantaja (ulkopuolinen rahoittaja tai tutkija, ks. Toimeksiantaja) tekee ilmoituksen, mutta mikäli ulkopuolista toimeksiantajaa ei ole, ilmoituksen tekeminen on tutkijan vastuulla.

Fimeaan tulee tehdä ilmoitus vain interventiotutkimuksista. Muista lääketutkimuksista ilmoitusta ei tehdä. Tällainen muu lääketutkimus (ei-interventiotutkimus) täyttää kaikki seuraavat tunnusmerkit:

 • kyseessä on potilaiden normaali hoito, joka ei poikkea tavanomaisesta hoitokäytännöstä
 • kyseessä on potilaiden normaali hoito, joka ei poikkea tavanomaisesta hoitokäytännöstä
 • potilaan koskemattomuuteen ei puututa tutkimuksesta johtuvin ylimääräisin tavoin
 • tutkittaviin ei sovelleta ylimääräisiä diagnostisia tai muita seurantamenetelmiä, vaan tieto kerätään normaalin hoidon yhteydessä syntyvästä tiedosta
 • lääkkeet määrätään tavanomaiseen tapaan, vakiintuneen hoitokäytännön mukaisesti
 • päätös lääkkeen määräämisestä on täysin riippumaton tutkimukseen mukaan ottamista koskevasta päätöksestä
 • tutkimussuunnitelmassa ei etukäteen määrätä potilaan erityisestä hoito-ohjelmasta ja lääkevalinnasta
 • tietojen analysoinnissa käytetään epidemiologisia menetelmiä.

EudraCT-lomakkeen täyttö

Kliininen lääketutkimus ilmoitetaan Fimealle käyttämällä EudraCT-tietokannan verkkosivuilta saatavaa lomaketta. Ennen lomakkeen täyttämistä toimeksiantaja hakee tutkimukselle sen identifioiva tunnistenumeron, EudraCT-numeron (Create – > EudraCT Number). Numero lähetetään hakijan sähköpostiin.

Ilmoitus tehdään EudraCT-lomakkeella (Create – > Clinical Trial – > EEA). Hakijan tulee tallentaa ilmoituslomake (Clinical Trial Application Form) omalle tietokoneelleen (.xml-muodossa). Lomakkeen voi täyttää suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä; sivuilta löytyy myös ohjeita lomakkeen täytöstä. Lisäksi Fimea on julkaissut oman ohjeensa EudraCT-lomakkeen täytöstä akateemisissa eli ns. tutkijalähtöisissä lääketutkimuksissa.

Fimean ilmoituspaketti kokonaisuudessaan

Kun lomake on täytetty, se tulostetaan ja allekirjoitetaan. Ilmoituksen allekirjoittaa tutkimuksen toimeksiantaja. Täytetty ilmoituslomake lähetetään Fimeaan sekä allekirjoitettuna paperiversiona että elektronisena .xml-tiedostona CD-levylle tai muistitikulle (ei sähköpostin liitetiedostona) tallennettuna, jotta tiedot voidaan siirtää EudraCT-tietokantaan.

Ilmoitukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

Saatekirje, jonka otsikossa on EudraCT-numero, tutkimussuunnitelman koodi, tutkimussuunnitelman nimi ja Suomessa vastaavan henkilön nimi. Toimeksiantaja laatii ja allekirjoittaa saatekirjeen ilmoituksen yhteyteen. Kirjeen sisällössä kuvataan lyhyesti tutkimus ja kiinnitetään huomio tutkimuksen erityisiin ominaispiirteisiin. Saatekirjeessä luetellaan lisäksi ilmoitukseen liittyvät asiakirjat.

Saatekirje, jonka otsikossa on EudraCT-numero, tutkimussuunnitelman koodi, tutkimussuunnitelman nimi ja Suomessa vastaavan henkilön nimi. Toimeksiantaja laatii ja allekirjoittaa saatekirjeen ilmoituksen yhteyteen. Kirjeen sisällössä kuvataan lyhyesti tutkimus ja kiinnitetään huomio tutkimuksen erityisiin ominaispiirteisiin. Saatekirjeessä luetellaan lisäksi ilmoitukseen liittyvät asiakirjat.

 1. Luettelo tutkimuspaikoista ja tutkijoista.
 2. Suomessa tutkimuksesta vastaavan henkilön ansioluettelo (curriculum vitae, CV)
 3. EudraCT-ilmoituslomake (myös elektronisessa xml.-muodossa).
 4. Maksutosite tai pyyntö maksuvapautuksesta (esim. akateemiset tutkimukset)
 5. Lyhyt selvitys toimeksiantajan ja tutkimuksesta vastaavan henkilön välisestä poikkeavasta työnjaosta ja vastuista, mikäli toimeksiantajan tehtäviä on siirretty tutkimuksesta vastaavan henkilön vastuulle.
 6. Tutkimussuunnitelma, jossa on Suomessa tutkimuksesta vastaavan henkilön allekirjoitus.
 7. Tutkittavalle annettava kirjallinen tiedote ja suostumusasiakirja.
 8. Mahdollinen tutkijan tietopaketti (Investigator’s Brochure) *)
 9. Selvitys tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisesta valmistuksesta *)
 10. Tiedot aikaisemmista tutkimuksista ihmisillä *)
 11. Tiedot lääkkeen farmaseuttisista, kemiallisista ja biologisista ominaisuuksista*)
 12. Tiedot lääkkeen farmaseuttisista, kemiallisista ja bilogisista ominaisuuksista*)
 13. Tiedot lääkkeen farmakologiasta ja prekliinisestä toksikologiasta. *)

*) Jos tutkimuslääkkeellä on myyntilupa Suomessa tai jos myyntilupahakemus on jätetty Fimeaan, voidaan kohtien 9-13 osalta viitata valmisteyhteenvetoon tai myyntilupahakemukseen. Jos tutkimuslääkkeellä on tehty aikaisemmin kliinisiä tutkimuksia Suomessa, voidaan viitata aikaisemman tutkimusilmoituksen mukana toimitettuun aineistoon, mikäli siihen ei ole tullut oleellisia muutoksia. (Tarkemmat tiedot: Määräys 2/2012, Kliiniset lääketutkimukset, liite 2.)

Fimea tarkastaa ilmoituksen liitteineen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Asianmukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta lähetetään toimeksiantajalle tieto, josta ilmenee käsittelyn alkamispäivä ja Fimean tutkimukselle antama numero. Tätä numeroa ja EudraCT-numeroa on käytettävä viitteenä tutkimusta koskevassa kirjeenvaihdossa. Kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa käytetään samaa EudraCT-numeroa joka maassa.

Fimea voi pyytää lisäselvityksiä 60 vuorokauden kuluessa käsittelyn aloittamisesta. Jos lisäselvitystä ei ole pyydetty eikä Fimea ole esittänyt kielteistä kantaa tutkimuksen suorittamisesta, voi tutkimuksen aloittaa kun 60 vuorokautta on kulunut käsittelyn alkamisesta.

Fimea tallentaa Suomessa tehdyt ilmoitukset yhteiseen EU:n kliinisten lääketutkimusten tietokantaan (European Clinical Trials Database). EU Clinical Trials Register-verkkosivulta tietokannasta pääsee hakemaan Euroopassa toteutettavia, toukokuun 2004 jälkeen, tallennettuja kliinisiä lääketutkimuksia.

Milloin tarvitaan Fimean LUPA tutkimuksen aloittamiselle

Jos tutkimuksessa käytetään geeniterapiaan tarkoitettuja lääkkeitä, somaattiseen soluterapiaan tarkoitettuja lääkkeitä tai geenimuunneltuja organismeja sisältäviä lääkkeitä, Fimean käsittelyaika on 90 vuorokautta. Tällaista tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin siihen on saatu Fimean kirjallinen lupa. Fimea voi pidentää määräaikaa vielä 90 vuorokaudella, jos lausunnon antaminen edellyttää laajoja lisäselvityksiä. Ksenogeenisista solututkimuksista annettavalle lupapäätökselle ei ole määräaikaa.

Muutoksista ilmoittaminen Fimeaan

Jos kliinistä lääketutkimusta koskevaa tutkimussuunnitelmaa muutetaan siten, että muutos voi vaikuttaa tutkittavien turvallisuuteen tai se muuttaa tutkimuksen tukena käytettyjen tieteellisten asiakirjojen tulkintaa tai jos muutos on muutoin merkittävä (eli ns. oleelliset muutokset, substantial amendments), tulee muutoksesta ilmoitaaa Fimeaan. Tutkimusta ei saa jatkaa muutetun suunnitelman mukaisesti ennen kuin Fimea on ilmoittanut, että tutkimuksen jatkamiselle muutetun suunnitelman mukaisena ei ole estettä tai, jos tällaista ilmoitusta ei ole tehty, muutosilmoituksen tekemisestä on kulunut 35 päivää. Myös eettisen toimikunnan on annettava myönteinen lausuntonsa, ennen kuin tutkimusta voi uuden suunnitelman mukaisesti jatkaa.

Muutosilmoitus Fimeaan tehdään Substantial Amendment Notification Form -lomakkeella, joka lähetetään Fimeaan allekirjoitettuna paperiversiona. Mukana toimitetaan saatekirje ja mahdollinen muutettu dokumentaatio (esim. tutkimussuunnitelman amendmentti). Lisätietoja Fimean sivuilta: Kliinisten lääketutkimuksien valvonta.

Lisäksi EU komission ohjeessa Detailed guidance on the request to the competent authorities for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use, the notification of substantial amendments and the declaration of the end of the trial (CT-1) (kappaleet 3.3 ja 3.4) annetaan esimerkkejä, millaisia tutkimuksen / tutkimussuunnitelman muutoksia pidetään ns. oleellisina muutoksina (substantial amendments) ja jolloin ylläkuvattu muutosilmoitus pitää tehdä.

Lopetus- ja keskeytysilmoitus kliinisistä lääketutkimuksista Fimeaan

Kliinistä lääketutkimusta tekevän tutkijan velvollisuksiin kuuluu myös huolehtia Fimean informoinnista, kun tutkimus on saatu päätökseen tai jos se keskeytyy (ks.Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen jäävät velvollisuudet).