Rekistereitä ja niiden lupamenettelyitä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL)

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien ja asiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä. THL voi kuitenkin yksittäistapauksessa antaa luvan seuraavien rekisterien ja asiakirjojen tieteelliseen tutkimuskäyttöön:

  • THL:n terveydenhuollon valtakunnalliset henkilörekisterit
  • THL:n sosiaalihuollon valtakunnalliset rekisterit
  • THL:n oikeuslääketieteelliset ruumiinavausasiakirjat vuodesta 2010 lähtien
  • THL:n oikeuspsykiatriset asiakirjat
  • Yksityisen palveluja tuottavan yksikön tai itsenäisen ammatinharjoittajan potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakirjat
  • Julkisen palveluntuottajan potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakirjat, kun lupa tarvitaan useamman kuin yhden kunnan tai kuntayhtymän asiakirjoihin
  • Sähköisen reseptin Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston tiedot

 Salassa pidettävien tietojen saaminen THL:stä edellyttää käyttölupaa (THL:n terveydenhuollon valtakunnalliset rekisterit, käyttöluvan hakeminen)

THL:n käyttölupaprosessi kestää yleensä joitakin kuukausia. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen asianmukaisuus. THL pyytää hakemuksesta lisäksi tietosuojavaltuutetun lausunnon.

Uutta tutkimuslupaa tai aineiston laajennusta koskeva päätös maksaa 300 euroa. Opinnäytetyöhön liittyvän vastaavan päätöksen hinta on 150 euroa. Aikaisemmin myönnetyn luvan jatkamista tai tarkistamista tai tutkijaryhmän täydentämistä koskeva päätös maksaa 50 euroa. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

Kela

Kelan tietoja luovutetaan vain tutkimuksiin, jotka täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Tietojen käyttöön tutkimuksissa tarvitaan Kelan antama lupa, jota haetaan sähköisellä lomakkeella. Tietopyynnön lupakäsittelyaika on lyhimmillään noin kuukausi. Käsittelyaikaan vaikuttavat toimitettujen tietojen ja selvitysten asianmukaisuus. Tietopyyntöjen toteutus on maksullista ja maksun suuruus riippuu tietopyynnön poiminnan työmäärästä.

Esimerkkejä Kelan yleisimmin käytetyistä rekisteritiedoista:

Tilastokeskus

Tilastokeskukseen aineistoja haetaan käyttölupahakemuksella (Tilastokeskus käyttölupahakemus).  Käyttölupahakemuksessa on oltava:

  • mahdollisimman tarkka kuvaus tarvittavista tiedoista sekä niiden käyttötarkoituksesta
  • tutkimussuunnitelma
  • allekirjoitetut salassapitositoumukset kaikilta aineiston käsittelyyn osallistuvilta henkilöiltä

Käyttöluvan käsittelyaikaan vaikuttaa tutkimushankkeeseen käytettävien aineistojen laajuus ja monimutkaisuus. Yksinkertaisemmissa tapauksissa käyttöluvan käsittely vie 1–2 viikkoa, monimutkaisissa tapauksissa käsittelyyn on varattava useita kuukausia.

Tilastokeskuksen tutkimusaineistojen ja palveluiden hinnoittelu

Väestörekisterikeskus

Poimintapalvelussa väestötietojärjestelmästä poimitaan halutut kriteerit täyttäviä henkilöitä.

Ohjeita Väestörekisterikeskuksen tietojen saamiseksi