Toimeksiantajille

Tyksissä alkaa vuosittain yli 200 terveystieteellistä tutkimusta. Näistä noin 30 on toimeksiantajalähtöisiä kliinisiä lääketutkimuksia. Tutkijalähtöisiä kliinisiä lääketutkimuksia alkaa vuosittain noin kymmenen.

Turun yliopistollisen keskussairaan erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2013-2018

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) erityisvastuualueen laadukkaan potilashoidon ja yliopistotasoisen opetuksen perusedellytyksenä on korkeatasoinen tutkimus ja tuotekehitys. Aluetta leimaa usean sairaalan, yliopiston, korkeakoulun, tutkimuslaitosten sekä perusterveydenhuollon läheisyys ja kumppanuus. Tyksin erityisvastuualueelle on laadittu tiede- ja tutkimusstrategia vuosille 2013-2018.

Toimeksiantajalähtöisen tutkimuksen aloittaminen Tyksissä

Toimeksiantajan on suositeltavaa ottaa yhteyttä Turun kliiniseen tutkimuskeskukseen (TurkuCRC:hen). TurkuCRC on Turun yliopiston ja Tyksin ervan sairaanhoitopiirien yhteisesti rahoittama yksikkö, jonka tehtävänä on tukea alueella tehtävää tutkimusta. TurkuCRC:stä saa neuvoja ja apua tutkimuksen käynnistämiseen. Yhteydenoton olisi hyvä tapahtua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin tutkimuksen lausunnot/ilmoitukset on saatu viranomaisilta.

Tutkimuksen kustannusarvio

Tutkimuksen kustannusarvion laskemiseksi pitää saada tarjoukset niiltä Tyksin sisäisiltä palveluyksiköiltä, joita tutkimuksessa tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi sairaala-apteekki, TYKSLAB, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus ja patologia. Tarjouspyynnöt kannattaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarjouspyyntölomakkeen voi täyttää joko Tyksissä toimiva tutkija tai toimeksiantajan edustaja. Ks. Tarjouspyyntölomakkeet ja yksiköiden yhteyshenkilöt.

Tutkija hyväksyy palveluyksiköiltä saadut tarjoukset ja tarjousten perusteella voidaan laskea tutkimuksen kustannusarvio Tyksissä.

Toimeksiantajalähtöisten tutkimusten yleiskustannus on Tyksissä 15 % ja tämä veloitetaan kaikista niistä kustannuksista, joita muodostuuTyksissä tehdyistä tutkimuksista, kuten käyntimaksut, asiakasmaksut, tutkijanpalkkiot, sisäisten palveluyksiköiden maksut.

Toimeksiantajan pitää korvata tutkimuksesta johtuvat normaalihoidosta ylimääräiset käynnit ja toimenpiteet. Käynnin hinta muodostuu asiakasmaksusta (36,90€, 1.2.2016 alkaen, Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992), käyntihinnasta, palveluyksiköiden kustannuksista (esim. laboratorionäytteet ja kuvantamiset) sekä tutkijoiden ja tutkimushoitajien palkkioista.  Jos tutkimussuunnitelmaan sisältyvä käynti on osa tutkittavan/potilaan normaalia hoitoa, maksaa potilas itse asiakasmaksun ja potilaan kunta käyntihinnan. Tutkimuskäynnin käyntihinta vaihtelee eri toimialueilla ja palvelualueilla. Hinnat ovat:

Tutkimuskäynnin käyntihinnat Tyksissä

T1

TULES

50 €

T2

Sydänkeskus

30 €

T3

Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka

30 €

T4

Neuro

55 €

T5

Medisiininen

30 €

T6

Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit

30 €

T7

Naistenklinikka

0 €

T8

Lasten ja nuorten klinikka

0 €

TP2

Palvelualue 2: TOTEK

55 €

Tyksin kustannusarvion laskemiseen olisi suositeltavaa käyttää exel-taulukkoa (Study budget (xls) (95 KB)).

Taulukon yläosaan lasketaan kustannuksia/tutkittava ja alaosan kustannukset ovat sellaisia kustannuksia, jotka eivät riipu tutkittavien määrästä esim. laboratorion ja apteekin aloitusmaksut. Taulukkoon merkitään vain sellaiset kustannukset, jotka kulkevat Tyksin projektitilin kautta. Jos esimerkiksi Tyksistä rekrytoiduille tutkittaville tehdään jokin toimenpide yksityisellä palveluntuottajalla, joka laskuttaa suoraan toimeksiantaja, näitä kuluja ei merkitä Tyksin kustannusarvioon.

Sopimukset ja VSSHP:n tutkimuslupa

VSSHP:n tutkimuslupaa hakee VSSHP:n vastuullinen tutkija. Tutkimuslupaa haetaan lomakkeella . Sairaanhoitopiirin ja toimeksiantajan välinen sopimus (2 tai 3 alkuperäistä kappaletta) on yksi tutkimusluvan liitteistä ja sopimukset allekirjoitetaan samaan aikaan kuin VSSHP:n tutkimuslupa. Vastuullinen tutkija tarvitsee tutkimuslupahakemuksen liitteiksi sopimuksen lisäksi tutkimussuunnitelman tai sen tiivistelmän, tutkimuksen viranomaisluvat/lausunnot, tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteen sekä sisäiset ostopalvelusopimukset.

Tutkimuksen laskuttaminen

Tutkija ja toimeksiantaja sopivat keskenään, kumpi ilmoittaa VSSHP:n taloushallintoon toimeksiantajalta laskutettavat tutkimuskäynnit ja muut kustannukset.