Kliinisten lääketutkimusten haittatapahtumien ja haittavaikutusten seuranta, kirjaaminen ja ilmoittaminen

AE

Haittatapahtuma (adverse event, AE) on mikä tahansa lääkevalmistetta saaneelle potilaalle tai kliiniseen tutkimukseen osallistuneelle tutkittavalle henkilölle aiheutunut haitallinen lääketieteellinen tapahtuma. Haittatapahtuma ei välttämättä johdu lääkevalmisteesta. Haittatapahtuma voi olla mikä tahansa epäsuotuisa löydös tai havainto, esim. poikkeava laboratoriolöydös, oire tai sairaus, joka liittyy ajallisesti lääkevalmisteen käyttöön, mutta ei välttämättä johdu lääkevalmisteesta.

ADR

Haittavaikutus (adverse drug reaction, ADR) on lääkevalmisteen aiheuttama haitallinen ja tahaton vaikutus, joka esiintyy, kun lääkevalmistetta annetaan ihmisille tavanomaisin annostuksin (ennen myyntiluvan myöntämistä tutkimusvaiheessa olevilla lääkevalmisteilla riippumatta annoksesta) taudin ennaltaehkäisyyn, määritykseen, hoitoon tai elintoimintojen muuttamiseen. Lääkevalmisteen ja haittavaikutuksen välillä on ainakin mahdollinen syy-yhteys (kausaliteetti). Kaikki lääkevalmisteen haittavaikutukset ovat myös haittatapahtumia, mutta ei päinvastoin.

UADR

Odottamaton lääkkeen haittavaikutus (unexpected adverse drug reaction, UADR) on lääkevalmisteen haittavaikutus, jonka luonne, voimakkuus tai seuraus ei vastaa lääkevalmisteesta annettuja tuotetietoja. Tuotetiedot ovat myyntilupaa vailla olevan tutkimusvalmisteen ns. Tutkijan tietopaketissa (Investigator´s Brochure) ja myyntiluvan saaneen valmisteen valmisteyhteenvedossa tai pakkausselosteessa.

SAE

Vakava haittatapahtuma (serious adverse event, SAE) ja lääkkeen vakava haittavaikutus (serious adverse drug reaction, SADR) on jokainen haittatapahtuma tai lääkkeen haittavaikutus, joka johtaa kuolemaan, aiheuttaa hengenvaaran, vaatii sairaalahoidon aloittamista tai pidentää sen kestoa, on pysyvästi tai merkittävästi vammauttava tai toimintakykyä rajoittava, aiheuttaa synnynnäisen epämuodostuman tai syntymävaurion tai on muuten lääketieteellisesti merkittävä tapahtuma.

SUSAR

Odottamattoman vakavan haittavaikutuksen epäily (suspected unexpected serious adverse reaction, SUSAR) on mahdollinen vakava haittavaikutus, joka on samalla odottamaton

Ilmoittaminen

Tutkijan on välittömästi (tulkinta yleisesti 24 tunnin sisällä saatuaan tiedon haittatapahtumasta tai -vaikutuksesta) ilmoitettava toimeksiantajalle kaikki vakavat haittatapahtumat, lukuun ottamatta niitä haittatapahtumia, joita ei tutkimussuunnitelman tai tutkijan tietopaketin mukaan ole tarpeen ilmoittaa. Esim. tutkittavan joutuminen sairaalahoitoon elektiivisen leikkauksen vuoksi voidaan määritellä tällaiseksi poikkeukseksi. Samoin esim. vakavien sairauksien hoitotutkimuksissa voi olla epätarkoituksenmukaista raportoida jokainen sairaalaan otto tai kuolemantapaus erikseen ns. nopeutettua menettelyä (expedited reporting) noudattaen. Ilmoituksen jälkeen on haittatapahtumasta annettava yksityiskohtainen kirjallinen selvitys. Ilmoituksessa ja selvityksessä tutkittava yksilöidään koodinumerolla. Tutkimussuunnitelmassa turvallisuusarvioinnin kannalta merkityksellisiksi määritellyt haittatapahtumat ja poikkeavat laboratoriotulokset on ilmoitettava toimeksiantajalle tutkimussuunnitelmassa määriteltyjen määräaikojen kuluessa .(Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, 10 e §).

Toimeksiantajan (jos tutkimuksella ei ole ulkopuolista toimeksiantajaa, on tutkija toimeksiantaja) on ilmoitettava Fimeaan ja niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joita asia koskee, kuolemaan johtaneista tai hengenvaarallisista, odottamattomista vakavista haittavaikutuksista mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun toimeksiantaja on saanut tiedon tällaisesta haittavaikutuksesta. Asiaa koskevat merkitykselliset lisätiedot tällaisesta haittavaikutuksesta tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa haittavaikutusta koskevan ensimmäisen ilmoituksen tekemisestä.  Kaikista muista odottamattomista vakavista haittavaikutuksista (jotka eivät ole hengenvaarallisia tai johda kuolemaan) ja niitä koskevista epäilyistä on ilmoitettava 15 päivän kuluessa (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, 10 f §).

Haittavaikutusten ilmoittaminen Varsinais-Suomen alueelliselle eettiselle toimikunnalle

Haittavaikutusten vuosiraportointi tehdään kuten Fimeaan (ks. Yksittäiset ilmoitukset ja vuosiraportointi Fimeaan) eli toimeksiantajan on toimitettava luettelo vakavia haittavaikutuksia koskevista epäilyistä kerran vuodessa koko kliinisen tutkimuksen ajan asianomaiselle eettiselle toimikunnalle. Lisäksi on toimitettava selvitys tutkittavien turvallisuudesta.

Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä yksittäisiä vakavia haittavaikutuksia ei ilmoiteta eettiselle toimikunnalle.

Turvallisuus

Toimeksiantaja on vastuussa tutkimuslääkkeen jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja toimenpiteistä, jos lääkkeen turvallisuustiedoissa havaitaan oleellisia muutoksia. Toimeksiantajan tulee ilmoittaa tutkimuksessa sattuneista haittavaikutuksista myös muille tutkimuksessa mukana oleville tutkijoille.

Määräyksen 2/2012 (Fimea) mukaan pitkäkestoisia suurilla potilasmäärillä tehtäviä kliinisiä lääketutkimuksia ja uusia mahdollisesti vaarallisia hoitoja koskevia tutkimuksia valvomaan on tarvittaessa perustettava toimeksiantajasta ja tutkijoista riippumaton tietojenseurantatoimikunta (Independent Data-Monitoring Committee, IDMC tai Safety Board). Toimikunta seuraa tutkimuksen etenemistä, turvallisuustietoja ja kriittisiä tulosmuuttujia, ja voi tarvittaessa suosittaa tutkimuksen jatkamista, muuttamista tai keskeyttämistä.