Tutkimuksen tulosten raportointi

Tutkimus on valmis vasta kun sen tulokset on analysoitu ja asianmukaisesti raportoitu. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tieteellisen tutkimuksen tulokset saatetaan tiedeyhteisön käytettäväksi eli julkaistaan.

Tietojen tallennuksen, tarkistusten ja tietokannan sulkemisen jälkeen tulee tehdä ns. kuvaileva (deskriptiivinen) tilastoanalyysi. Tilastollisen analyysin toteutuksessa noudatetaan tutkimussuunnitelmassa kuvattua analyysisuunnitelmaa, jos se ei osoittaudu aineistoa tarkasteltaessa sopimattomaksi. Tulosten luottamusvälitarkastelu tulisi aina tehdä tilastollisten testien lisäksi.

Tutkimusraportti ja muut selvitykset

Kliinisen lääketutkimuksen ja soveltuvin osin myös muun lääketieteellisen tutkimuksen tutkimusraportti tulee laatia hyvän kliinisen tutkimustavan raportointi-ohjeita noudattaen (Structure and Content of Clinical Study Reports, CPMP/ICH/137/95). Tutkimusraportin tulee sisältää jokaiselta kliiniseen tutkimukseen osallistuneelta terveydenhuollon tutkimusyksiköltä saadut täydelliset ja kaikkia mukana olleita tutkittavia koskevat tiedot. Tutkittavia henkilöitä ei tule voida tunnistaa lopullisen raportin sisällöstä eikä kliinisestä tutkimuksesta julkaistuista tuloksista.

Tulosten analysoinnissa ja tutkimusraportin laatimisessa tulisi yleensä käyttää ammattitaitoisen biostatistikon apua. Tutkimusraportin tulee sisältää kuvaus koeasetelmasta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja niiden toteutumisesta sekä analysoitu tutkimustieto siitä tehtyine tieteellisine arviointeineen. Tutkimuksen toimeksiantajan, vastaavan tutkijan (ja biostatistikon) tulee allekirjoittaa tutkimusraportti.

Toimeksiantajan tai tutkimuksesta vastaavan henkilön on annettava selvitys kliinisen lääketutkimuksen tuloksista Fimeaan ja eettiselle toimikunnalle vuoden kuluessa tutkimuksen päättymisestä (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999, 10 h §). Jos tutkittavien joukossa on ollut alle 18-vuotiaitia henkilöitä ja jos toimeksiantaja on tutkimuslääkkeen myntiluvan haltija, on selvitys kuitenkin toimitettava kuuden kuukauden kuluessa. Selvitys tulee antaa yhteenvedon, synopsiksen tai eripainoksen muodossa tai muulla vastaavalla tavalla. Täydelliset tutkimustiedot sisältävä laaja tutkimusraportti tulee toimittaa vain Fimean pyynnöstä (Määräys 2/2012, Kliiniset lääketutkimukset).

Toimeksiantajan on annettava selvitys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden kliinisen tutkimuksen tuloksista Fimeaan mahdollisimman pian ja viimeistään yhden vuoden kuluttua kliinisen tutkimuksen päättymisestä.

Ulkopuolisella rahoituksella ja aloitteesta tehtävän tutkimuksen tulosten raportoinnista huolehtii yleensä toimeksiantaja, muussa tapauksessa tutkija.

Tulosten julkisuus

Tieteellisen tutkimustyön luonteeseen kuuluu, että sen tulokset ovat julkisia ja tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan vapaasti käytettävissä. Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkijat voivat myös suorittaa tutkimustyötä tilauksesta, liiketaloudellisena palvelutoimintana. Tieteellisen tiedon julkisuusperiaate ja tutkimuksen tilaajan tarkoitusperät voivat tällöin joutua ristiriitaan. Tutkimuksen tulosten raportoinnissa on noudatettava yliopiston/sairaanhoitopiirin ja rahoittajan välistä sopimusta. Raportointi kattaa sopimuksen mukaisesti tutkimuksen tieteellisen raportoinnin sekä rahoittajan vaatiman selvityksen tutkimusrahoituksen käytöstä (talousraportin, esim. kustannusselvityksen). Tutkimusta ohjaava lainsäädäntö, hyvä tieteellinen käytäntö sekä eettiset periaatteet sääntelevät myös osaltaan tulosten raportointia (ks. Turun yliopiston laatukäsikirja: kohta 3.1.2 Hyvä tieteellinen käytäntö, tutkimusta ohjaava lainsäädäntö sekä eettiset periaatteet) On tärkeää, että yliopiston tai sairaanhoitopiirin kanssa tehtävissä yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa ja toimeksiantotutkimuksissa noudatetaan ennalta sovittuja ehtoja tutkimuksen tulosten julkaisemisesta ja tutkimuksen tulosten omistus- ja hyödyntämisoikeudesta.

Turun yliopiston strategian 2016 - 2020 yhtenä toimenpideohjelmana on avoimen tieteen edistäminen. Tavoitteena on avoimen tieteen periaatteiden omaksuminen koko yliopistossa. Yliopisto kehittää tutkimusaineistojen, tieteellisen julkaisemisen ja tutkimuksen menetelmien avoimuutta kehittämällä uusia toimintatapoja ja linjauksia. Tätä tuetaan monipuolisella koulutuksella, ohjeistuksella ja viestinnällä. Open UTU. Katso myös Avoin tiede.

Tutkimustulosten hyödyntäminen voidaan jakaa akateemiseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Tulosten akateemista hyödyntämistä ovat esimerkiksi julkaisut, opinnäytteet, tulosten käyttäminen opetuksessa sekä tieteellisessä, ei-kaupallisessa, tutkimuksessa. Tulosten hyödyntäminen kaupallisesti sisältää tulosten liiketoiminnallisen käytön. (Ks. Turun yliopiston laatukäsikirja: kohta 3.1.4 Tulosten raportointi ja niiden hyödyntäminen).