Tulosten kaupallinen hyödyntäminen/Työsuhdekeksinnöt

Työnantajalla on lakisääteisiä oikeuksia työntekijöiden tekemiin patentoitavissa oleviin keksintöihin ja muihin työhön liittyviin tuloksiin. Näistä voidaan sopia tarkemmin esimerkiksi työsopimuksessa tai hankekohtaisessa sopimuksessa. Työntekijän on ilmoitettava keksinnöstään työnantajalle.

Keksinnön patentoitavuus ja hyödyntämismahdollisuudet on arvioitava ennen julkistamista. Jos keksintö tulee julkiseksi esimerkiksi tutkimusjulkaisussa, sitä ei yleensä enää voi patentoida. Patentoitava keksintö voi olla ratkaisu tekniseen ongelmaan tai idean tekninen toteutustapa, esimerkiksi laite, menetelmä, seos tai materiaali. Sen tulee olla ennalta tuntematon ja ammattimaisesti hyväksikäytettävissä.

Turun yliopistossa noudatetaan Lakia oikeudesta korkeakoulussa tehtäviin keksintöihin (369/2006) sekä yliopiston ohjeistusta. Lisätietoja tutkimussopimuksista, hyödyntämissopimuksista, keksintöilmoituksesta sekä keksintöjen ja muiden tutkimustulosten hyödyntämisestä saa Turun yliopiston Innovaatiopalvelut-yksiköstä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä noudatetaan Lakia oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin (656/1967) sekä työsuhdekeksintöjä koskevaa yleisohjetta (ks. Santrasta Kehittämistoiminnan ohjeet). Lisätietoja innovaatiotoiminnasta saa Tutkimuspalvelut-yksiköstä.

Sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa

Tutkimusyhteistyöstä tulee aina tehdä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan myös oikeuksista tuloksiin. Tulosten myöhemmästä lisensoinnista tai muusta hyödyntämisestä sovitaan myös kirjallisesti.

Tilaustutkimukset: kun tutkimus tehdään esimerkiksi yrityksen toimeksiannosta ja se maksaa tutkimuksesta markkinahinnan, tulokset ja niitä koskevat immateriaalioikeudet siirtyvät useimmiten tilaajalle. Erityisesti patentoitavista keksinnöistä voidaan kuitenkin sopia toisin, koska niiden syntymistä ja arvoa ei voi ennalta arvioida.  

Tutkijalähtöiset tutkimukset: kun tutkimusta tehdään tutkijoiden tai tutkijayhteisöjen aloitteesta, tulokset ja niitä koskevat immateriaalioikeudet säilyvät yleensä tutkimusorganisaatiolla. Tutkimusta rahoittava yritys tai muu yhteistyökumppani voi saada esimerkiksi käyttöoikeuden tuloksiin riippuen osuudestaan tutkimukseen. Julkisten ja yksityisten rahoittajien rahoitusehtojen yhteensopivuus tulee varmistaa.

Tulosten hyödyntämissopimukset: Jos tutkimuksen tai muun toiminnan ohella on tehty keksintö, kehitetty ohjelmistoja tai saatu muita tuloksia, jotka tutkimusorganisaatio omistaa ja joita yritykset tai muut ulkopuoliset tahot haluaisivat hyödyntää, yliopiston Innovaatiopalvelut tai sairaanhoitopiirin Tutkimuspalvelut neuvottelevat asiaa koskevat sopimukset.