Tutkittavien rekrytointi

Tutkittavien rekrytointi, informointi ja tietoisen suostumuksen hankkiminen on aina tutkijan vastuulla. Tutkittavien identifiointiin ja rekrytointiin liittyvät menettelyt on kuvattava tutkimussuunnitelmassa. Tutkittavien rekrytoinnissa tulee noudattaa seuraavia keskeisiä periaatteita:

 • Eettisten periaatteiden kunnioittaminen; tutkittavan edun ja hyvinvoinnin turvaaminen on ensisijaista. Tutkittavalle mahdollisesti aiheutuvat riskit ja haitat on pyrittävä ehkäisemään.
 • Tutkimussuunnitelman, tutkittaville annettavan kirjallisen tiedotteen ja suostumusasiakirjan sekä rekrytointi-ilmoituksen tulee olla riippumattoman eettisen toimikunnan hyväksymä ennen tutkimuksen aloittamista.
 • Tietoisen suostumuksen hankkiminen kirjallisesti jokaiselta tutkittavalta ennen tutkimustoimenpiteiden aloittamista.
 • Tietojen luottamuksellisuuden huomioiminen.

TUKIJAn ohje: Tutkittavien rekrytoimisen yleisiä periaatteita

Ulkopuolisen toimeksiantajan rahoittamissa monikeskustutkimuksissa sovelletaan usein ns. kilpailevaa rekrytointimenettelyä. Yleisen käytännön mukaan tutkittavien rekrytointi lopetetaan, kun tutkimuksen suunniteltu kokonaisrekrytointitavoite on saavutettu, huolimatta siitä onko yksittäisessä keskuksessa toteutunut ennalta arvioitu kyseisen keskuksen rekrytointitavoite. Toimeksiantotutkimusta suunniteltaessa on siis tärkeää mahdollisuuksien mukaan selvittää etukäteen, että tutkimuksen kannalta sopivien, rekrytoitavissa olevien tutkittavien määrä on riittävä, ja että tutkittavat saadaan rekrytoitua tutkimukseen sovitussa aikataulussa.

Rekrytointimenetelmät tulee kuvata tutkimussuunnitelmassa.

Tutkittavia voidaan hakea tutkimukseen esim. rekrytointi-ilmoituksella, jossa kerrotaan lyhyesti:

 • tutkijan nimi ja tutkimuspaikka yhteystietoineen
 • mahdollinen toimeksiantaja
 • tutkimuksen pääasiallinen sisältö ja/tai tutkimuskäynnit ja/tai toimenpiteet
 • tutkimusvalmiste tai -hoito
 • tutkittavan ryhmän valintaperusteet
 • tutkimuksen kesto
 • tutkittaville suoritettavat mahdolliset korvaukset
 • tieto, että yhteydenotto ei sido yhteydenottajaa mihinkään
 • tieto, mikäli yhteyttäottavat henkilöt kirjataan luetteloon

Eettisen toimikunnalta on saatava myönteinen lausunto ennen rekrytointi-ilmoituksen käyttöä. Tämä koskee myös mahdollisia muutoksia rekrytointi-ilmoitukseen. EU:n komission ohjeen attachment 5 antaa lisäohjeita rekrytointi-ilmoitusten sisällöstä. 

Tutkittavien rekrytointikanavina voidaan käyttää esim.:

 • lehti-ilmoituksia
 • Turun yliopiston, Turun yliopistollisen keskussairaalan tai muun yhteisön kotisivuja
 • potilasjärjestöjä, niiden julkaisuja ja kotisivuja
 • kyseistä sairautta hoitavia lääkäreitä
 • lääkäriasemia
 • työterveysasemia.