Tutkittavien seulonta

Tutkittavien seulonnalla (screening) tarkoitetaan prosessia, jossa tutkitaan, sopiiko tutkittava kyseessä olevaan tutkimukseen. Seulonta perustuu tutkimussuunnitelmassa määriteltyihin sisäänotto- ja poissulkukriteereihin. Ennen seulontaan kuuluvien toimenpiteiden aloittamista tulee varmistaa, että tutkittava on antanut kirjallisen tietoisen suostumuksensa osallistua tutkimukseen (ks. Tietoon perustuva suostumus ja Tutkittavan informoimiseksi laadittava tiedote ja suostumus).

Ennen varsinaista seulontaa voidaan tehdä ennakkohaastattelu (pre-screening), jolloin esim. puhelinhaastattelussa selvitetään, täyttääkö mahdollinen tutkittava pääasialliset valintakriteerit. Ennakkohaastattelun yhteydessä tutkittavalle ei saa tehdä mitään tutkimustoimenpidettä eikä tutkittavan henkilötunnusta tule kirjata (tämä edellyttää tutkittavan suostumuksen).