Eettinen ennakkoarviointi

Eettinen ennakkoarviointi palvelee kahta päätarkoitusta: se suojelee tutkittavia ja varmistaa tutkijan oikeusturvaa. Se auttaa osaltaan ylläpitämään yhteiskunnan luottamusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkijoihin.

Laki edellyttää tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999 edellyttää, että kaikki ihmistä koskevat lääketieteelliset tutkimukset arvioidaan toimivaltaisessa eettisessä toimikunnassa ennen niiden aloittamista. Tästä tehtävästä vastaavat viranomaisvaltuuksin valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) sekä alueelliset eettiset toimikunnat. Sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta, alueellinen eettinen toimikunta.

Myös muilla kuin tutkimuslain mukaisilla lääketieteellisillä tutkimuksilla voi olla vaikutusta tutkittavien hyvinvointiin: tutkimukseen osallistuminen saattaa joskus vahingoittaa tutkimuskohdetta joko fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti. Tutkija on vastuussa siitä, että tutkimus tehdään hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti ja kunnioittaen tutkittavien ihmisarvoa ja oikeuksia. Tutkijan on ennen tutkimuksen aloittamista arvioitava, voiko tutkimus mahdollisesti vahingoittaa tutkittavia ja millaiset ovat tutkimuksen riskit verrattuina sen hyötyihin.

Eettinen toimikunta arvioi erityisesti seuraavia asioita :

  • tunteeko ja noudattaako tutkija Suomen lakeja, asetuksia, määräyksiä sekä kansainvälisiä ohjeita kuten esim. Helsingin julistuksen periaatteita
  • onko tutkimuksesta vastaavalla henkilöllä ja tutkimuskeskuksen päätutkijalla riittävä ammattitaito ja tieteellinen pätevyys
  • selviävätkö tutkimussuunnitelmasta tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät, tutkimuksen turvallisuus, erityisryhmien mahdollinen osuus tutkittavissa, tutkittavien tietosuoja, tutkimuksen taloudelliset seikat ja tutkittavien vakuutusturva
  • ovatko tiedote ja suostumusasiakirja tutkittavalle asianmukaisia
  • onko tutkittavien kokeeseen osallistumisesta saatava hyöty haittoja suurempi, ja onko hyöty-/riskisuhde asiantuntevasti ja kriittisesti arvioitu
  • miten tutkittavat rekrytoidaan
  • onko selvitys tutkimuksen taloudellisista resursseista ja niiden jakautumisesta eri tahojen kesken riittävä
  • miten tutkittaville ilmoitetaan tutkimuksen rahoituksesta

Turun yliopiston eettinen toimikunta arvioi tarpeen mukaan muita kuin lääketieteellisiä, ihmiseen kohdistuvia tutkimuksia ennen niiden aloittamista.

Myös merkittävät tutkimussuunnitelman muutokset tulee toimittaa eettisen toimikunnan arvioitavaksi ennen muutosten toteuttamista.