Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimukset tulee suunnitella ja toteuttaa noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on edistää tutkimusetiikkaa ohjeistamalla tutkimukseen liittyvien eettisten kysymysten käsittelyä, mukaan tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden sekä sen luotettavuuden ja tulosten uskottavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön (good scientific practice) edellyttämällä tavalla Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 (pdf) (681 KB) .

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu mm. seuraavat periaatteet:

  1. Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.
  2. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.
  3. Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan.
  4. Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla.
  5. Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty.
  6. Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista tai tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten - niin työnantajan, vastuullisen tutkijan (principal investigator) kuin ryhmän jäsenten - oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen edetessä sopimuksia voidaan tarkentaa.
  7. Rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.
  8. Tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä.
  9. Tutkimusorganisaatioissa noudatetaan hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa sekä otetaan huomioon tietosuojaa koskevat kysymykset.

Sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä että Turun yliopisto ovat sitoutuneet noudattamaan Hyvää tieteellistä käytäntöä ja käsittelemään hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatiman yllä mainitun ohjeistuksen mukaisesti.

VSSHP on laatinut Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelyprosessista tarkennetun ohjeistuksen: HTK VSSHP (pdf) (31.9 KB)

Turun yliopiston vastaava ohjeistus löytyy: http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/eettisyys/Sivut/tieteellisen-kaytannon-loukkaukset.aspx

Turun yliopistossa toimii lisäksi tutkimusetiikan tukihenkilöitä, jotka tarjoavat yliopiston henkilökunnalle luottamuksellista ja puolueetonta tietoa erilaisissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa. Tukihenkilöt ovat saaneet tehtäväänsä TENKin järjestämän koulutuksen. He hoitavat tehtäviään oman toimensa ohella.

http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/eettisyys/Sivut/home.aspx